Základy elektrotechniky Free na stiahnutie: Silnoprúd

08.07.2010 21:04

 
Free 1 Základy elektrotechniky.pdf (1,1 MB)

Free 2 Základy elektrotechniky.pdf (371,1 kB)

Free 3  Základy elektrotechniky.pdf (823,6 kB)

 

 

Ďakujem autorovi za poskytnutie materialov a súhlas zo zverejnením ako Free:

 Obsah:

Postup pri generálnej oprave stroja.

Pohyblivé prívody.

Spôsoby spúšťania trojfázových asynchrónnych motorov.

Rozdelenie osôb vykonávajúcich činnosť na elektrických zariadeniach podľa odbornej spôsobilosti.

Účel a použitie ochranných pracovných pomôcok.

Zásady inštalácie zásuvkových obvodov v bytoch.

Charakteristika relé, princíp činnosti nadprúdového relé.

Spôsoby regulácie otáčok asynchrónnych trojfázových motorov.

Možné príčiny porúch elektromagnetického stýkača ak nezapína a nevypína.

Nákres a princíp činnosti diódového spínača riadeného vonkajším napätím.

Princíp činnosti  a rozdelenie dynám.

Postup pri prehliadke stroja.

Základné metódy merania činných odporov.

Základné druhy elektrického ohrevu.

Práce na elektrických zariadeniach podľa pokynov, s dohľadom a pod dozorom.

Nákres a základné prvky automatického regulačného obvodu.

Kontakty elektrických prístrojov, druhov styku a podmienok dobrého styku.

Reverzácia trojfázového asynchrónneho motora.

Charakteristika a rozdelenie tyristorov podľa počtu elektród.

Žiarové zdroje elektrického svetla.

Uveďte základné druhy skúšok elektrických prístrojov.

Živá časť, nebezpečná živá časť a neživá časť elektrického zariadenia.

Inštalačné zóny ukladania vedení v bytoch.

Príčiny, rozdelenie a charakteristické znaky porúch na elektrických strojoch.

Nákres blokovej schémy a princíp činnosti sieťového jednosmerného stabilizovaného napájacieho zdroja.

Definícia, úlohu a výhody elektrického pohonu.

Nákres zapojenia jednofázovej zásuvky a svietidla v systéme TN-S.

Rozdelenie zón v priestoroch s kúpacou vaňou z hľadiska umiestnenia a vyhotovenia elektrických zariadení.

Kondenzačné elektrárne a teplárne.

Technológia skladania magnetických obvodov transformátorov.

Princíp činnosti prúdového chrániča.

Princíp činnosti  a základné druhy alternátorov.

Zaistenie pracoviska na elektrických zariadeniach.

Výhody a nevýhody elektronických spínačov.

Konštrukčné vyhotovenie a popis základných častí transformátorov.

Kusová a sériová výroba.

Princíp činnosti jednopólového ručného ističa.

Rozdelenie elektrickej siete podľa účelu a topopológie.

Nákres zapojenia trojfázovej zásuvky a motora v systéme TN-C.

Sekvenčné a kombinačné logické obvody.

Popíšte spôsoby chladenia transformátorov.

Nakreslite zapojenie jednofázovej zásuvky a svietidla v systéme TN-C.

Možné spôsoby úrazu elektrickým prúdom.

Charakteristika, výhody a nevýhody komutátorových strojov.

Bezpečnosť práce v skúšobniach.

Nákres a princíp činnosti diódového spínača na princípe polaritnej selekcie.

Charakteristika a rozdelenie elektrických strojov.

Vydávanie príkazu B.

Spôsoby zapínania tyristorov.

Výbojové zdroje elektrického svetla.

Označovanie krytia elektrických zariadení.

Charakteristika teploty,  základné druhy snímačov teploty.

Zásady inštalácie svetelných obvodov v bytoch.

Skúška izolácie (elektrickej pevnosti) nárazovým napätím.

Nákres zapojenia trojfázovej zásuvky a motora v systéme TN-S.

Definícia montáže, charakteristika pevných a rozoberateľných spoov.

Nákres zapojenia svorkovnice trojfázového asynchrónneho motora v systéme TN-C do hviezdy a do trojuholníka.

Účel, rozdelenie a základné časti závitových poistiek.

Elektromerový krytý rozvádzač.

Čo je potrebné zabezpečiť na rýchle zistenie príčiny a odstránenie poruchy elektrického zariadenia.

Označovanie vonkajších vplyvov.

Charakteristika, použitie a zákaz použitia autotransformátorov.

Charakteristiku, použitie a rozdelenie pamätí.

Triedy ochrany elektrických spotrebičov.

Prečerpávacia vodná elektráreň.

Rozdelenie a charakteristika základných materiálov pre výrobu elektrických strojov.

Princíp činnosti polovodičovej diódy zapojenej v priamom a spätnom smere.

Princíp činnosti a transformačný prevod transformátorov.

Druhy montážnych prác z hľadiska ich organizácie.

Od čoho závisia účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus pri úraze elektrickým prúdom.

Konštrukčné vyhotovenie synchrónnych motorov.

Zakázané práce na elektrických zariadeniach.

Charakteristika triaku,  nákres vzniku jeho štruktúry pomocou dvoch tyristorov a náhradnej tyristorovej schémy.

—————

Späť