Rád počúvam ich rozprávanie. Ich prirodzená múdrosť nie je poväčšine získaná vzdelaním ale rokmi , skúsenosťami a prežitým životom.
"Vždy keď prídem poďakujem bohu a prírode že tu môžem byť"


Od stredoveku patrí chov oviec na salašoch neodmysliteľne ku koloritu horskej krajiny Slovenska. Romantika alebo tvrdá drina?
Dokumentárny film o sile prírody, pokore, úcte k tradíciám, ale hlavne o človeku a jeho práci v premenách času.

Since the Middle Ages belongs shed sheep breeding implicitly to the coloring of the Slovak mountain land. Romantic or hard drudgery? Documentary about the strength of nature, submission, respect towards traditions, but mainly about man and his work in the alterations of time.

 

Gazdovský dvor BRANOVO

vimeo.com/couchmode/nebickovpapulke/videos/sort:date/66324066

www.gazdovskydvorbranovo.sk/spolocenskyprinos.html