Značenie elektroniek

07.07.2010 22:13

Značení elektronek

1. Jednotné evropské značení (od r. 1934)

První část znaku* - písmeno (způsob žhavení)
A Střídavé žhavení 4 V
B Stejnosměrný proud ze sítě, 180 mA
C Stejnosměrný nebo střídavý proud 200mA
D Stejnosměrné napětí ze suchých článků, 1.25 nebo 1,4 V
E Napětí 6,3 V z jakéhokoliv zdroje (síť, akumulátor)
F Napětí 13 V z akumulátorové baterie vozidla
G Střídavé napětí 5 V ze sítě (americká řada)
H Stejnosměrné napětí 4 V z akumulátoru
K Stejnosměrné napětí 2 V z akumulátoru
P Střídavý proud 300 mA (pův. americké elektronky)
U Stejnosměrný nebo střídavý proud ze sítě, 100 mA
V Stejnosměrný nebo střídavý proud ze sítě, 50 mA
Druhá část znaku - písmeno (použití)
A Demodulační dioda
B Dvojitá demodulační dioda
C Zesilovací trioda
D Koncová trioda
E Tetroda
F Vysokofrekvenční pentoda
H Hexoda nebo heptoda
K Oktoda
L Koncová pentoda nebo svazková tetroda
M Ukazatel
N Thyratron
P Násobič elektronů
Q Enneoda (detektor fm)
W Plynová jednocestná dioda
X Plynová dvojcestná dioda
Y Vakuová jednocestná dioda
Z Vakuová dvojcestná dioda
Třetí část znaku - skupina číslic (provedení)
1 - 9 Elektronky s bakelitovou paticí, s 8 postranními kontakty (lamelová patice), jen málo výjímek s nožkami nebo pěti kontakty. Elektronky řady U měly provedení jako řada 30.
11 - 19 Kovové elektronky s průměrem 43,5 mm, 5 + 3 profilované nožky a vodící klíč na patici. Koncové, usměrňovací a ukazatelé byly ze skla s bakelitovou paticí.
21 - 29 Skleněné elektronky, název "Allglas". na lisovaném talířku, s válcovou baňkou, s 8 průchodkami o průměru 1,26 mm jako kontakty, s vodícím klíčem uprostřed. Řada D21 - 24 byla v provedení 30 a měla žhavící napětí 1,4 V. Řada D25 byla v provedení E21 s žhavícím napětím 1,25 V.
30 - 40 Skleněné elektronky s malou bakelitovou paticí s osmi (oktal) trubičkovými dlouhými nožkami a s bakelitovým klíčem. Mřížka byla obvykle vyvedena nahoře.
41 - 49 Elektronky podobné řadě E21, ale menší, na talířku ze spékaného práškového skla, čerpací trubička na vrcholu baňky (Rimlock). Měly 8 drátěných průchodek a zajištění na obvodu patice.
50 - 59 Zvláštní elektronky Philips různých provedení.
60 - 69 Elektronky podobné řadě E21, ale větši s paticí s devíti nožkami. Často také subminiaturní elektronky.
70 - 79 Celoskleněné subminiaturní (trpasličí) elektronky s drátovými vývody.
80 - 89 Celoskleněné miniaturní elektronky s devíti průchodkami o průměru 1,09 mm jako kontakty na kružnici 11,9 mm (noval).
90 - 99 Celoskleněné mimiaturní elektronky se sedmi průchodkami o průměru 1,05 mm jako kontakty na kružnici 9,525 mm (heptal).
100 - 119 Celoskleněné miniaturní elektronky noval nebo heptal, pro speciální použití. Dříve 100 - 110 speciální elektronky Telefunken.
120 - 169 Různé speciální elektronky s různými typy patic (nejčastěji Philips, Telefunken)
170 - 179 Speciální, často subminiaturní elektronky RFT pro různé druhy použití.
180 - 189 Novější typy řady 80 - noval
190 - 199 Novější typy řady 90 - heptal (většinou RFT).
200 - 229 Celoskleněné miniaturní elektronky s desíti průchodkami o průměru 1,05 mm jako kontakty na kružnici 11,887 mm (dekal).
230 - 299 Rezerva pro značení upravených standardních typů, většinou oktal
300 - 499 Speciální typy elektronek různých výrobců.
500 - 509 Celoskleněné elektronky s průchodkami o průměru 1,3 mm na kružnici 17,45 mm (televizní technika).
600 - 699 Celoskleněné subminiaturní (trpasličí) elektronky s drátovými vývody.
800 - 809 Pokračování řady 80, poslední typy, někdy se zvláštními vlastnostmi.
960 - 969 Pokračování řady 90 (především RFT a Valvo).
* elektronky Tungsram měly zpočátku před označením ještě písmeno T.

 

2. Značení Marconi-Osram

Označení přijímacích elektronek se skládá ze skupiny písmen a z čísla, případně ještě dodatkového písmena.

První část znaku - písmena znamenají (bylo však mnoho výjímek):
A Univerzální trioda
B Koncová dvojitá trioda
BG Dvoumřížková elektronka
D Demodulátor (dioda) nebo detekční trioda (malé µ - zesilovací činitel do 15)
E Nízkofrekvenční trioda (malé až střední µ)
H Vysokofrekvenční trioda (střední až velké µ)
KT Tetroda nebo pentoda koncová
L Nízkofrekvenční trioda (střední µ)
M Nepřímo žhavená elektronka
N Koncová pentoda středního výkonu (6 - 9 W)
P Koncová trioda malého výkonu (do 3 W) nebo pentoda ve skupině jiných znaků
PT Koncová trioda nebo pentoda malého až středního výkonu (3 - 6 W)
PX Koncová trioda velkého výkonu (9 - 25 W)
S Stíněná (vysokofrekvenční) tetroda
U Usměrňovač
V Vysokofrekvenční tetroda nebo pentoda s proměnnou strmostí
X Měnič kmitočtu (trioda-hexoda nebo oktoda)
Druhá část znaku - číslo jednomístné nebo dvojmístné znamené pořadové číslo typu, první číslice u trojmístných čísel znamená žhavící napětí u jinak stejných typů
Dodatková část znaku - písmeno za typovým označením znamená odchylné provedení

Variátory byly označovány trojmístným číslem, které znamená proud (mA), poslední číslice je pořadové číslo typu, např. 204 je 200 mA, typ 4.

 

3. Značení Philips

Označení přijímacích elektronek se skládalo z písmena, trojčíslí (resp. čtyřčíslí) a event. ještě dalšího písmena.

Písmeno znamená žhavící proud:
A Do 100 mA
B Do 200 mA
C Do 400 mA
D Do 700 mA
E Do 1,25 A
F nad 1,25 A
První číslice (dvojčíslí u čtyřmístných) je žhavící napětí [V]
Poslední dvojčíslí znamená u triod zesilovací činitel, je li menší než 40, s výjímkou 99 pro E499 a B2099. Je li koncové dvojčíslí větší než 40 (s výjímkou 99), znamená poslední číslice:
1 Dvoumřížková elektronka (tetroda)
2 Stíněná tetroda "přímá"
3 Koncová pentoda
4 Sdružená demodulační a zesilovací (binoda)
5 Stíněná selektoda
6 Vysokofrekvenční pentoda "přímá"
7 Vysokofrekvenční pentoda-selektoda
8 Hexoda směšovací
9 Hexoda-selektoda
Přidružené písmeno H, N, S nebo T označuje odchylný typ

Usměrňovací elektronky mají trojmístné číslo 501 - 509, nebo čtyřmístné, většinou od 1800 výše.

Variátory mají číslo od 1900 výše.

 

4. Značení Sator-Orion

Označení přijímacích elektronek není soustavné, skládá se z písmen (jednoho až čtyř) a čísla (jednomístného až čtyřmístného)

Písmena znamenají:
A Malá trioda (audion nebo nízkofrekvenční) se žhavícím proudem 50 až 150 mA
B Dvoumřížková elektronka
D Demodulační (obvykle dioda, také trioda)
DG Dvoumřížková elektronka
DLP Koncová pentoda
DVG Dvojcestná usměrňovací
E Malá nízkofrekvenční nebo koncová elektronka (trioda nebo pentoda)
EG Usměrňovací elektronka jednocestná
F Trioda se středním µ
GL Usměrňovací elektronka
H Univerzální trioda
L Koncová elektronka
LL Koncová elektronka
M Koncová elektronka s anodovou ztrátou 6 W
N Nepřímo žhavená elektronka (s výjímkou N43), spojuje se s ostatními znaky, např. NE4 apod.
NEP Nepřímo žhavená exponenciální pentoda
NHS Nepřímo žhavená vysokofrekvenční pentoda
NMO Nepřímo žhavená směšovací oktoda
NSS Nepřímo žhavená stíněná elektronka, pentoda nebo hexoda
NVS Nepřímo žhavená stíněná elektronka nebo pentoda s proměnnou strmostí
NW Nepřímo žhavená "odporová" trioda (s velkým µ)
P Koncová elektronka
SR Variátor
U.. Univerzální elektronky (většinou řady 200 mA), jinak označené jako N.. (např UM051 odpovídá čtyřvoltové NM051)
VG Dvojcestná usměrňovací
W "Odporová" trioda

Čísla jsou velmi nesoustavná. Např. číslo 4 znamená univerzální triodu a k rozlišování je písmeno před ním, tedy A4, E4 apod., NE4, NH4 atd., NW4 apod. jseu univerzální triody. Obdobné značení 43 je koncová pentoda. U řady 180 mA jsou čísla trojmístná od 180 výše. U variátorů udává číslo za písmeny SR proud (mA). U usměrňovacích elektronek udává první číslice žhavící napětí. Některá čísla jsou shodná s analogickými elektronkami Tungsram.

 

5. Sovětské elektronky

Staré značení

První alespoň z části systematické značení elektronek v naštěstí již bývalém SSSR lze datovat cca do r. 1929.

První písmeno - druh elektronky:
B Usměrňovací
Н Nízkofrekvenční
П Přijímací
C Speciální
T Telefonní
У Zesilovací
Druhé písmeno - katoda:
K Karbidovaná katoda
O Oxydová katoda
T Thoriovaná katoda

V roce 1937 byla zahájena výroba série kovových elektronek, po příp. skleněných variant: 6Ж7, 6A8, 6Г7, 6K7, 6Ф5 atd. a prakticky vždy se jednalo o ekvivalenty amerických elektronek.

Tato série se označením výrazně lišila od předešlých, ani toto označení však není zcela důsledné, např. písmeno Ф značilo předzesilovací triodu s velkým zesilovacím činitelem 6Ф5 ale i koncovou pentodu 6Ф6 a ani druhá číslice, která značila počet všech vývodů na patici (i s vláknem počítaným jednou, i se stíněním) elektronku dost dobře necharakterizovala.

 

Nové značení

V r. 1940 byl navržen nový způsob: první číslice přibližné žhavící napětí(V), na druhém místě charakteristické písmeno (jako druhé písmeno v evropském značení) a na třetím číslo (analogicky jako u evropského značení). Technologicky byla elektronka charakterizována posledním písmenem. Tento způsob značení byl postupně rozšířen i na další elektronické prvky (kde již první znak nemusí být nutně číslice).

První část značení:
ГK Oscilační elektronky do 25 MHz
ГУ Ultrakrátkovlnné oscilátory do 600 MHz
ГC Centimetrové oscilátory
ГM Modulační elektronky
B Diody
Stabilizátory napětí
Plynové thyratrony
TP Rtuťové thyratrony
ГT Diody plynové (gazotrony)
ГP Diody rtuťové
Ф Fotonky a násobiče
číslo Přibližné žhavící napětí - přijímací, zesilovací a usměrňovací elektronky pro přijímače a podobné účely
číslo Průměr nebo uhlopříčka stínítka - Oscilografické a televizní obrazovky

 

Druhá část označení:
Д Diody
X Dvojité diody
C Triody
З Tetrody
П Koncové pentody a svazkové tetrody
K Vf pentody a tetrody-selektody
Ж Vf pentody a tetrody s krátkou chrakteristikou
A Měniče kmitočtu se dvěmi řídícími mřížkami
Г Triody s jednou nebo dvěmi diodami
Б Pentody s jednou nebo dvěmi diodami
H Dvojité triody
Ф Triody-pentody
E Ukazatelé vyladění
Ц Usměrňovací diody pro přijímače
číslo Pořadové číslo - plynové diody, triody a výbojky
ЛO Obrazovky elektrostatické
ЛM Obrazovky elektromagnetické oscilografické
ЛK Obrazovky elektromagnetické televizní
ЛИ Ikonoskop nebo Orticon
Ц Fotonky a násobiče s cesiovou katodou
C Fotonky a násobiče s cesium-antimonovou katodou

Oscilační a modulační elektronky a stabilizátory napětí nemají druhé místo obsazeno.

 

Třetí část označení:
číslo Pořadové číslo typu - oscilační pro všechna pásma; modulační; přijímací, zesilovací a usměrńovací pro přijímače; stabilizátory napětí; fotonky a násobiče

Výbojky všeho druhu nemají třetí místo obsazeno.

 

Čtvrtá část označení:
Oscilační a modulační - písmeno vyjadřuje chlazení
A Vzduch
B Voda
Obrazovky - písmeno vyjadřuje stínítko
Б Bílé
C Modré
B Zelené
Ж Žlutozelené
П Setrovačné
K Krátkodobé
  Čtvrtá část označení může chybět
Fotonky a násobiče
B Fotonky a násobiče vzduchoprázdné
Г Fotonky a násobiče plynové
Výbojky
/ Zlomek: čitatel - střední proud (A) - Jmenovatel - zpětné napětí (kV)
Přijímací, zesilovací, usměrňovací a stabilizátory pro přijímače - písmeno vyjadřuje konstrukční provedení
  Bez označení - kovové
C Skleněné
Ж Žaludové
Б S průměrem 10 mm
A S průměrem 6 mm
Л Klíčové
П Trpasličí
Д Majákové

Chybí li některý znak kromě posledního, je na jeho místě pomlčka -.

 

6. Značení Telefunken

Označení přijímacích elektronek se skládá ze skupiny písmen (2 až 4) a čísla (trojčíslí nebo čtyřčíslí).

První písmeno je vždy R pro označení elektronek na rozdíl od jiných výrobků této firmy
Druhé písmeno určuje skupinu:
E Elektronky přijímací
G Elektronky usměrňovací
Třetí a další písmeno určuje druh elektronky
N Nepřímo žhavená elektronka (neplatí pro usměrňovací)
S Elektronka s několika mřížkami

Je li číslo trojmístné, znamená první dvojčíslí žhavící proud v desítkách mA (jen přibližně - druhá číslice bývá také určovací číslo typu)

U čtyřmístného čísla znamenají první dvě číslice žhavící proud, mají li hodnotu 10 až 13, nebo 20 až 22, v desetinách A. Dvojíslí 18 znamená 180 mA u elektronek pro stejnosměrnou síť.

Poslední číslice znamená žhavící napětí ve voltech s výjímkou série 180 mA 20 V, kde je všude poslední dvojčíslí stejné jako u analogických elektronek série čtyřvoltové (např. RENS1824 je mimo žhavení shodná s RENS1224).

Elektronky označené trojmístným číslem začínajícím 3 jsou ekvivalenty amerických elektronek, např REN326 je americká 26.

Malé písmeno za číslem znamená:
d Svorka na patici (např. pro vývod stínící mřížky)
s Elektronka pro sériové žhavení

 

7. Značení Tesla (NT-K 003)

Přijímací elektronky

Označení se skládá z čísla jednomístného až trojmístného, dále ze skupiny písmen a z čísla dvojmístného až trojmístného.

První část značení:
Číslo značí zaokrouhlené žhavící napětí (V)
Druhá část značení:
Skupina písmen značí druh elektronky stejně jako v jednotném evropském značení
Třetí část značení:
Poslední číslice znamená pořadové číslo typu, číslo před ní určuje konstrukci elektronky a patici. čísla 1 až 19 znamenají skleněné patice, čísla 20 až 29 patice tmelené, lisované z izolantu, čísla 30 až 39 různé
Číslo
(před
poslední
číslicí)
Počet
kolíků
Průměr
kruhu
s
kolíky
(mm)
 
1 7 17,4 Jako E21, jedna vynechaná
2 8 17,4 Jako evropské E21
3 7 9,5 Heptal
4 9 11,9 Noval
5 9 25 Jako evropská řada 60
6 7 30  
7 7 40  
8     Volné
9     Vyvedené pájecí drátky
10 - 19     Volné (rezerva)
21     Patice T (jako u evropské jednotné řady 11)
22     Patice P (jako evropská jednotná řada 1 - 9)
23     Patice K (jako bateriové D21 nebo řada 30)
24     Volné
25     Kolíková patice speciální
31     Závit E 14
32     Závit E 21
33     Závit E 40
34     Přívodní svorky (zatavené, tmelené)
35     Vnější anoda chlazená vzduchem
36     Vnější anoda chlazená vodou

 

Vysílací elektronky a výbojky

Toto značení se vztahuje na takové typy, které nebylo možno zařadit mezi speciální (zvláštní). Jde o velké zesilovací, modulační a usměrňovací elektronky a některé plynové diody a triody. Označení se skládá ze tří částí.

První část označení:
První písmeno znamená:
R Elektronka vysílací nebo velká usměrňovací
U Usměrňovací výbojka
Z Speciální modulační elektronka
Druhé písmeno znamená:
Analogický význam jako u přijímacích elektronek, tedy D modulační a výkonvá trioda, L výkonová pentoda a p.
Druhá část označení:
/ Zlomek má v čitateli ztrátový výkon (W nebo kW, lze rozeznat podle souvislostí), u usměrňovacích elektronek anodový proud (A, největší hodnota středního proudu), ve jmenovateli anodové napětí (kV)
Třetí část označení - podle potřeby je připojeno u některých elektronek ještě písmeno, obvykle:
A Chlazení vzduchem
K Krátkovlnné provedení
W Chlazení vodou
Usměrňovače s několika anodami mají za prvním písmenem počet anod.

 

Zvláštní elektronické prvky

Toto značení elektronek, výbojek a jiných elektronických součástí má rovněž tři části.

První část označení (číslo) má různý význam, podle druhu vyjádřeného druhou částí znaku, resp. jeho prvním písmenem:
Je-li
toto
písmeno:
Znamená první číslice:
N Pořadové číslo typu
P Spektrální charakteristiku
Q Průměr stínítka (cm)
R
nebo
S
nebo
T
Žhavící příkon podle níže uvedené tabulky

 

První
číslice
Příkon (W)
1 0,x
2 Do 10
3 Do 20
4 Do 50
5 Do 100
6 Do 300
7 Do 1000
8 Do 3000
9 Nad 3000

 

Druhá část označení - písmeno, které značí druh elektronky:
N Polovodiče, krystaly a podobné součásti
P Fotonky
O Obrazovky
R Vysílací elektronky obyčejné
S Vysílací elektronky indukční (průletové)
T Thyratrony a plynové diody
U Volné (rezerva)
Druhé písmeno ve skupině N značí:
N Detektor nízké úrovně
P Detektor vysoké úrovně
Q Polovodič
R Termistor
S Křemenné krystaly ve vakuu
Druhé písmeno ve skupině Q značí:
P Obrazovky s magnetickým vychylováním
Q Obrazovky se smíšeným vychylováním
R Obrazovky s elektrostatickým vychylováním
S Několikanásobné obrazovky
Ve skupinách R, S , T značí:
N Ochranná elektroda
P Impulsová dioda
Q Dvojitá impulsová dioda
R Impulsová trioda
S Impulsová tetroda
T Impulsová pentoda
U Impulsová elektronka s několika elektrodami
Ostatní písmena v těchto skupinách mají stejný význam jako u přijímacích elektronek
Třetí část označení - číslo:
Do 39 udává patici stejně jako u přijímacích elektronek, u vyšších čísel konstrukci elektronky

Toto značení bylo podle potřeb modifikováno (viz značení čs. polovodičových součástek), zde popisovaný stav je z r. 1955.

 

8. Značení Triotron

Označení přijímacích elektronek se skládá z jednoho či dvou písmen a dvojmístného až čtyřmístného čísla plus event. písmeno.

Písmeno znamená:
A Trioda (audion)
B Dioda-trioda nebo dioda-tetroda
D Demodulátor (dioda)
E Koncová trioda (do 9 W)
G Usměrňovací dioda (též GA, GD, GN)
H Hexoda (výjímka - H412 je trioda)
K Velká koncová trioda (do 10 W)
M Dvoumřížková elektronka (D přímo, N nepřímo žhavená)
O Oktoda
P Koncová pentoda (také PB, PD)
S Stíněná nebo VF pentoda (výjímka - S201 je koncová trioda)
T NF trioda
TH Trioda-hexoda
TK Ukazatel vyladění
V Variátor
W "Odporová" trioda (s velkým µ)

Zbytek po odtržení posledního dvojčíslí (tedy první číslice nebo dvojčíslí) znamená žhavící napětí ve voltech.

U některých usměrňovacích elektronek se čtyřmístným označením je první číslice žhavící napětí, zbytek je přibližný usměrněný proud (mA).

Poslední dvojčíslí je rozlišovací označení. Elektronky stejné mimo žhavení mají toto dvojčíslí stejné, např. O607 a O1307.

Písmeno N, B nebo U za číslem znamená odchylné provedení.

Variátory jsou označeny písmenem V a číslem, které znamená napětí ve voltech.

 

9. Značení Tungsram

Označení přijímacích elektronek se skládá ze skupiny písmen a z trojčíslí až čtyřčíslí.

Písmena znamenají typ elektronky, někdy jsou znaky složené a jedná se obvykle o zkratky anglických názvů elektronek:
A Nepřímo žhavená
B Demodulátor (dioda)
CB Dvojitá trioda třídy B
DD Dvojitá dioda
DG Dvoumřížková
DS Dioda-stíněná tetroda
FH "Úniková" hexoda
G Univerzální trioda
H Vysokofrekvenční trioda
HH Hexoda (vysokofrekvenční)
HP Vysokofrekvenční pentoda
HR Vysokofrekvenční a "odporová" trioda
L Nízkofrekvenční trioda
LD Nízkofrekvenční a demodulační trioda
ME Ukazatel vyladění
MH Směšovací hexoda
MO Směšovací oktoda
O Oscilátorová trioda
P Koncová (výkonová) trioda
PD Budící trioda pro třídu B
PP Koncová pentoda
PV Dvojcestná usměrňovací
R Odporová trioda (s malým průnikem)
S Stíněná nebo pentoda
SE Selektoda exponeciální
SP koncová trioda (s určitými výjímkami)
V Jednocestná usměrňovací
VO Oktoda
VP Vysokofrekvenční pentoda
VX Vysokofrekvenční hexoda

V čísle znamená první číslice nebo dvojčíslí žhavící napětí ve voltech.

Zbytek čísla znamená přibližný žhavící proud, přičemž třetí místo od zadu jsou ampéry.

Poslední číslo rozlišuje podobné typy, např. HP4100 a HP4101.

Variátory byly značeny hodnotou proudu v mA a písmenem R, popř. římskou rozlišovací číslicí, např. 100RI.

 

10. Značení Valvo

Označení přijímacích elektronek se skládá z jenoho nebo dvou písmen, dvojmístného až čtyřmístného čísla a event. písmena.

Písmeno znamená:
A Demodulační trioda (Audion)
AN Demodulační trioda a zesilovač (trioda nebo pentoda)
G Usměrňovací
H Vysokofrekvenční (trioda až pentoda)
L Koncová (trioda či pentoda)
LK Koncová většího výkonu (hranice proti L je neurčitá)
LX Koncová americká
U Dvoumřížková (několik výjímek)
W Trioda "odporová" (s velkým µ)
WI Variátor
X Hexoda

První číslice znamená žhavící napětí, existují však výjímky (uvedeno níže)

Konec čísla: první číslice je žhavící proud v desítkách mA, platí jen první číslice skupiny.

Zbytek je rozlišovací číslo typu. U elektronek se žhavícím proudem 180 mA je číslem typu první dvojčíslí, žhavící napětí není vyznačeno.

Písmeno D za znakem označuje elektronku s několika mřížkami.

 

11. Vojenské elektronky

Německé vojenské elektronky

V zásadě se rozdělují na dvě skupiny a to pro účely 1. pozemní a 2. letecké.

1. skupina

Elektronky spadající do této skupiny začínají písmenem R
Druhé písmeno určuje použití:
D Decimetrová elektronka
G Diody všeho druhu
K Obrazovka
L Koncová zesilovací a vysílací
V Zesilovací (s malým výkonem popř. VF)
Za těmito prvními písmeny následuje jednomístné až dvojmístné číslo, udávající žhavící napětí
Třetí písmeno udává druh elektrodové soustavy:
A Ukazatel vyladění
D Dvojcestná usměrňovací
G Usměrňovací
H Hexoda
L Pracuje se setrovačností elektronů
M Magnetron
MM Dvojité magnetické vychylování
MS Magnetické a elektrostatické vychylování
P Pentoda
SS Dvojité elektrostatické vychylování
T Trioda
Za těmito znaky následuje číslo, které udává u koncových a vysílacích anodovou ztrátu, u zesilovacích činitel (v některých případech se ovšem jednalo jen o vývojové číslo)

 
2. skupina

První písmeno ve skupině elektronek pro letecké použití je vždy L
Druhé písmeno znamená:
B Obrazovka
D Decimetrová elektronka vysílací
F Ikonoskop, fotonka, elektronkový přepínač
G Usměrňovací dioda, síťový usměrňovač, speciální impulsová elektronka
K Regulační odpory, stabilizátory, doutnavky
M Magnetrony
S Vysílací pro λ < 1 m
V Vysílací pro λ > 1 m
Číslo, které následuje za písmeny, je vývojovým typem elektronky

 

Britské vojenské elektronky

Existuje několik druhů označení podle účelu a tajnosti.

Označení prvního druhu je systematické a značí:
AR Přijímací elektronka
ARD Dioda
ARDD Dvojitá dioda
ARH Hexoda
ARP Pentoda
ARS Tetroda
ARTH Trioda-hexoda
ARTP Trioda-pentoda
AT Vysílací elektronka
AU Usměrňovací elektronka
AW Plynem plněná elektronka

Číslo, jež následuje za hlavním znakem, udává podle převodního klíče příslušný civilní ekvivalent.

Jiný druh značení se skládá ze dvu krycích písmen a 1 až 4 číslic. Používala se tato krycí písmena: CV, NR, NU, VR, VS, VU, VT. Značení je nesystematické a musí se vždy použít převodní klíč.

 

Americké vojenské elektronky

Označování je rovněž nesystematické, podobné označování britských vojenských elektronek. Používalo se písmen VT a VR. Elektronky s označením VR jsou stablizátory.Číslice, jež v případě stabilizátorů za písmeny následují, jsou zapalovací napětí lomené proudem.

 

Italská továrna Telefunken

Značení je nesystematické, přičemž bylo používáno písmen WE a dvoumístného čísla. Bez katalogu nebo převodních tabulek není ze značení prakticky možné zjistit druh elektronky.

 

12. Značení speciálních elektronek

Americké vysílací elektronky

Označení je velmi nesystematické a je složeno většinou z písmena nebo dvou písmen, obvykle vpředu. Číslo je jen pořadové, pouze u dvou výrobců znamenalo anodovou ztrátu (W). I tam však existuje mnoho výjímek.

Příklady:
Označení Výrobce Poznámka
HF100 Amperex Jen typové číslo
100T Eimac Anodová ztráta (W)
HK255 Heinz-Kaufmann Jen typové číslo
HY31Z Hytron Jen typové číslo
RK34 Rayethon Jen typové číslo
861 RCA Trojmístné číslo od 800
T55 Taylor Anodová ztráta
WE316-A Western-Electric Jen typové číslo

 

Mullard - vysílací elektronky

První písmeno - všeobecně druh elektronky:
M Nízkofrekvenční zesilovač výkonu
P Vysokofrekvenční výkonová pentoda
Q Vysokofrekvenční výkonová tetroda
R Usměrňovací
T Vysokofrekvenční výkonová trioda
Druhé písmeno - druh katody:
G Kysličníková ve rtuťovém usměrňovači
V Nepřímo žhavená kysličníková
X Přímo žhavená wolframová
Y Přímožhavený thoriovaný wolfram
Z Přímo žhavená kysličníková (ne u rtuťových usměrňovačů)
Třetí písmeno:
S Baňka z křemenného skla

První číslo znamená anodové napětí (kV).

Pro elektronky do 5 kW znamená druhé číslo anodovou ztrátu ve wattech, pro větší elektronky chlazené vodou největší výkon (kW), pro usměrňovače největší proud (mA).

 

Philips - speciální elektronky

A) Vysílací a zesilovací nízkofrekvenční

Vysílací a zesilovací elektronky Philips mají znak složený ze 2 písmen a 2 čísel, případně ještě jednoho písmena na konci znaku.

—————

Späť


První písmeno udává způsob použití:
D Usměrňovač
M Modulátor
P Pentoda
PP Dvojitá pentoda
Q Tetroda
QQ Dvojitá tetroda
T Trioda (vysokofrekvenční)
Druhé písmeno označuje druh katody:
A Wolfram
B Thoriovaný wolfram
C Přímo žhavená kysličníková katoda
E Nepřímo žhavená kysličníková katoda
Číslo znamená
U nízkofrekvenčních a podobných elektronek:
Anodové napětí (kV) / anodová ztráta (W nebo kW)
U vysokofrekvenčních elektronek:
Anodové napětí (kV) / výkon při telegrafii ve třídě C (W)
U usměrňovacích elektronek a výbojek:
Střídavé napětí (kV) / maximální usměrněný výkon (W)
Třetí písmeno nebo písmeno za číslem znamená:
G Plynem plněná
L Chlazená ofoukáváním
S Baňka z křemenného skla
W Chlazená vodou
U některých elektronek připojené konečné písmeno udávalo speciální provedení patice:
E Střední sedminožičková patice
ED Patice Edison
EG Patice Edison-Goliáš
G Střední patice čtyřnožičková bajonetová
GB Větší patice čtyřnožičková "Jumbo"
M Střední pětinožičková patice
P Osmipólová lamelová patice